TALLER ESPECÍFIC DE

DANSA JAZZ

aquest projecte neix amb la voluntat de donar a conèixer

diferents estils i tècniques de la dansa jazz

OBJECTIUS:

N

Adquirir coneixements de la dansa jazz i la seva unió amb el ritme i la música jazz

N

Conèixer la trajectòria i la història dels diferents estils de la dansa jazz (durant el taller dono informació sobre els creadors de les diferents tècniques: DUNHAM, COLE, AILEY, MATTOX, FOSSE…)

N

Adquirir la conciència del treball anatòmic per a la correcta pràctica de la dansa jazz

N

Conèixer la qualitat del moviment depenent l’estil que es treballi

N

Ser capaç de raonar i crear improvitzacions del moviment en relació amb la música i/o ritme de jazz

N

Conèixer i identificar els diferents estils de dansa i música jazz així com la seva evolució històrica

FORMACIÓ I RECICLATGE DE

MESTRES I BALLARINS DE

DANSA JAZZ

OBJECTIUS:

N

Utilitzar les diferents tècniques en dansa jazz amb la finalitat de que el mestre pugui accedir a nivell anatòmic, tècnic i estil per a crear una classe de dansa jazz

N

El contingut de la classe serà pràctic i sempre s’establirà com a prioritat l’assimilació dels exercicis amb el ritme i la música, per a poder facilitar a l’alumne/ballarí, un llenguatge corporal que uneixi tècnica i estil

N

Es treballen estils com el blues, jazz rock, espirituals, musical,… 

Contingut pràctic i teòric:

N

S’aprendrà el treball previ d’ordenar una classe i saber a qui va dirigida

N

Donarem una programació dels diferents nivells i treballarem la utilització dels estils que més convinguin a l’alumne/ballarí (coordinació Mattox, elasticitat Simonson, ritme Dunhan, …)

N

La classe de 2h es repartirà en 1:30h de classe pràctica i 30 min de teoria i preguntes

APRENENTATGE PER A PROFESSORS

DE DANSA JAZZ

segons el nivell de curs

OBJECTIUS:

N

Coneixement de la nomenclatura i la tècnica de cada curs

N

Col·locació del cos a l’espai

N

Sentit de l’equilibri (col·locació del peu i la utilització del focus)

N

Desenvolupament de la coordinació de tors i extremitats

N

Desenvolupament de memòria auditiva i visual

N

Control d’energia i respiració

N

Tempos musicals (compasos, treballs de temps i contratemps,…)

CONSTRUCCIÓ D’UNA CLASSE

DE DANSA JAZZ

el programa de curs es donarà

a les sessions pràctiques

OBJECTIUS:

N

Escalfament general

N

Treball rítmic coreografiat

N

Escalfament d’articulacions i extremitats inferiors

N

Barra

N

Treball de terra

N

Grans estiraments

N

Treball de centre

N

Variació: és molt important la utilització de diferents estils de música jazz així com explicar la història de la dansa i la música a les classes

TALLER ESPECÍFICO DE

DANZA JAZZ

este proyecto nace con la voluntad de dar a conocer

diferentes estilos y técnicas de la danza jazz

OBJETIVOS:

N

Adquirir conocimientos de la danza jazz y su unión con el ritmo y la música jazz

N

Conocer la trayectoria y la historia de los diferentes estilos de la danza jazz (durante el taller doy información sobre los creadores de las diferentes técnicas: DUNHAM, COLE, AILEY, MATTOX, FOSSE…)

N

Adquirir la conciencia del trabajo anatómico para la correcta práctica de la danza jazz

N

Conocer la calidad del movimiento dependiendo del estilo que se trabaje

N

Ser capaz de razonar y crear improvisaciones del movimiento en relación con la música y/o ritmo de jazz

N

Conocer e identificar los diferentes estilos de danza y música jazz así como su evolución histórica

FORMACIÓN Y RECICLAJE DE

MAESTROS Y BAILARINES

DE DANZA JAZZ

OBJETIVOS:

N

Utilizar las diferentes técnicas en danza jazz con la finalidad de que el maestro pueda acceder a nivel anatómico, técnico y estilo para una clase de danza jazz

N

El contenido de la clase será práctico y siempre se establecerá como prioridad la asimilación de los ejercicios con el ritmo y la música, para poder facilitar al alumno/bailarín, un lenguaje corporal que una técnica y estilo

N

Se trabajan estilos como el blues, jazz rock, espirituales, musical,… 

Contenido práctico y teórico:

N

Se aprenderá el trabajo previo de ordenar una clase y saber a quién va dirigida

N

Daremos una programación de los diferentes niveles y trabajaremos la utilización de los estilos que más convengan al alumno/bailarín (coordinación Mattox, elasticidad Simonson, ritmo Dunhan, …)

N

La clase de 2h se repartirá en 1:30h de clase práctica y 30 min de teoría y preguntas

APRENDIZAJE PARA PROFESORES

DE DANZA JAZZ

según el nivel de curso

OBJETIVOS:

N

Conocimiento de la nomenclatura y la técnica de cada curso

N

Colocación del cuerpo en el espacio

N

Sentido del equilibrio (colocación del pie y la utilización del foco)

N

Desarrollo de la coordinación de torso y extremidades

N

Desarrollo de memoria auditiva y visual

N

Control de energía y respiración

N

Tempos musicales (compases, trabajos de tiempo y contratiempo,…)

CONSTRUCCIÓN DE UNA CLASE

DE DANZA JAZZ

el programa de curso se dará

en las sesiones prácticas

OBJETIVOS:

N

Calentamiento general

N

Trabajo rítmico coreografiado

N

Calentamiento de articulaciones y extremidades inferiores

N

Barra

N

Trabajo de suelo

N

Grandes estiramientos

N

Trabajo de centro

N

Variación: es muy importante la utilización de diferentes estilos de música jazz así como explicar la historia de la danza y la música en las clases

[:ca _i=”0″ _address=”0″ /][:es _i=”5″ _address=”5″ /][: _i=”10″ _address=”10″ /]